• REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANYCH MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

      

     1. Podstawa prawna
      1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są własnością organu prowadzącego szkołę – należy przez to rozumieć gminę Chorzów.
      2. Gmina Chorzów dokonuje użyczenia lub przekazania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych uczniom szkoły za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 2 w Chorzowie.
      3. Ze strony Szkoły Podstawowej za powierzone mienie odpowiada Dyrektor szkoły i to on ustala zasady gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów uczniom.

      

     1. Gromadzenie zbiorów
      1. Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie gromadzi, ewidencjonuje i przechowuje podręczniki oraz materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego i inne materiały biblioteczne.
      2. Podręczniki i materiały edukacyjne objęte ustawą (nazywane dalej podręcznikami dotowanymi), podlegają ewidencji uproszczonej i są ewidencjonowane w inwentarzu zbiorów bibliotecznych „podręczniki dotowane”. W przypadku ich usunięcia ze zbiorów bibliotecznych sporządza się uproszczony protokół usunięcia zbiorów (wystarczy tylko podpis bibliotekarza i dyrektora), wykreśla się je z inwentarza i nadaje kolejny numer ubytku w obrębie inwentarza. Dla inwentarza „podręczników dotowanych” nie prowadzi się rejestru ubytków i nie przekazuje się protokołów do księgowości. Pozycje te nie są ujmowane w rozliczeniu ilościowo-wartościowym i nie wpływają na zmianę stanu księgowego biblioteki, w związku z tym księgowość informuje się tylko o ruchach ilościowych w obrębie księgozbioru.
      3. Dotowane materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane przez wychowawców klas bezpośrednio uczniom i to wychowawcy odpowiadają za pisemne  potwierdzenie przez rodziców odbioru tych materiałów. Potwierdzenia odbioru, wychowawcy klas przechowują w teczkach wychowawcy. Powyższe materiały są materiałami bezzwrotnymi.

      

     1. Udostępnianie zbiorów

     3.1.  Biblioteka nieodpłatnie:

     1. za pośrednictwem nauczyciela wychowawcy wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową;
     2. za pośrednictwem nauczycieli przedmiotowych udostępnia uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, pozostające na stanie klasopracowni;
     3. za pośrednictwem nauczycieli przedmiotowych zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.

      

     3.2 Procedura wypożyczenia podręczników bezpłatnych za pośrednictwem nauczycieli wychowawców:

     1. nauczyciele wychowawcy ustalają z bibliotekarzem ilość kompletów podręczników potrzebnych dla prowadzonych przez nich klas;
     2. nauczyciele wychowawcy po umówieniu terminu z bibliotekarzem przygotowują sobie ilość podręczników potrzebnych dla ich klasy i bibliotekarz wypożycza wychowawcom przygotowane podręczniki wczytując je na indywidualne konta uczniów danej klasy;
     3. nauczyciel wychowawca otrzymuje od bibliotekarza wydruki z kont indywidualnych uczniów, na których znajdują się numery wypożyczonych podręczników i jest zobowiązany do sporządzenia kopii przed pierwszym zebraniem z rodzicami;
     4. wychowawca przekazuje zestawy podręczników i wydruki rodzicom na pierwszym zebraniu oraz zapoznaje rodziców z zasadami wypożyczenia podręczników, każdy z rodziców podpisuje zapoznanie się z zasadami wypożyczania podręczników;
     5. nauczyciel wychowawca jest zobowiązany na swoich kopiach zawierających numery inwentarzowe wypożyczonych rodzicom zestawów podręczników odnotować ewentualne uwagi rodziców dotyczące stanu wypożyczanych podręczników;
     6. podręczniki są wypożyczane na jeden rok szkolny, a wychowawca jest zobowiązany dopilnować aby wszystkie podręczniki zostały przez uczniów oprawione;
     7. zwrot podręczników odbywa się na koniec roku szkolnego, dokładną datę zwrotu materiałów ustala Dyrektor placówki, a bibliotekarz – harmonogram zwrotu podręczników przez uczniów poszczególnych klas;
     8. uczniowie zwracają książki klasami w obecności swojego wychowawcy.

     3.3 Procedura udostępniania  podręczników bezpłatnych pozostających na stanie klasopracowni, za pośrednictwem nauczycieli przedmiotowych:

      1. podręczniki i materiały biblioteczne przekazywane na stan klasopracowni są sygnowane symbolem pracowni, do której są przekazywane, a ich ogólną liczbę odnotowuje się na karcie opiekuna pracowni oraz w statystykach szczegółowej ilości wypożyczeń;
      2. podręczniki i materiały są udostępniane uczniom prezencyjnie przez opiekuna pracowni.

      

     1. Odpowiedzialność
      1. Za pobrane od bibliotekarza podręczniki odpowiada wychowawca, za podręczniki pozostające w bibliotece odpowiada bibliotekarz, a podręczniki przekazane na stan klasopracowni: nauczyciel przedmiotowy – opiekun pracowni.
      2. Za podręczniki wypożyczone uczniowi odpowiada uczeń i jego opiekun prawny, a wychowawcy klas odpowiadają za dopilnowanie aby uczniowie zwrócili wypożyczone materiały do biblioteki szkolnej.
      3. Za niezwrócone materiały odpowiada nauczyciel wychowawca – to on jest zobowiązany do interweniowania wśród rodziców, aby wyegzekwować zwrot materiałów.

      

     1.  Statystyka

     5.1   Biblioteka prowadzi rejestr wypożyczeń i zwrotów podręczników oraz materiałów edukacyjnych w programie bibliotecznym „Mol Net+” i odnotowuje dane statystyczne dotyczące wypożyczeń w dzienniku bibliotecznym.

     5.2   Dla materiałów ćwiczeniowych biblioteka nie prowadzi ewidencji wypożyczeń.

      

     1.  Obowiązki i prawa ucznia
      1. Uczeń zobligowany jest do zwrotu powierzonych podręczników i materiałów edukacyjnych przed końcem roku szkolnego – w terminie wyznaczonym przez wychowawcę klasy, zgodnym z decyzją Dyrektora szkoły.
      2. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego zamierza zmienić szkołę i kontynuować naukę w innej placówce zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z powierzonych podręczników i materiałów edukacyjnych w bibliotece szkolnej, najpóźniej w ostatnim dniu swojego pobytu w szkole. Obowiązkiem wychowawcy jest dopilnowanie zwrotu.
      3. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego, podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, przechodzą razem z nim i zostają wykreślone z inwentarza biblioteki.
      4. Uczeń zobowiązany jest do szczególnej dbałości o powierzone podręczniki i materiały edukacyjne. Odpowiada za ich stan, oprawia je i chroni należycie przed zniszczeniem lub zagubieniem.
      5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, zaznaczeń, podkreśleń, wyrywania stron i innych działań mogących mieć negatywny wpływ na stan użyczonego mienia.

      

     1. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego
      1. Zniszczenie i uszkodzenie podręcznika:
     1. przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić;
     2. przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunięcie skutków naruszeń nie jest możliwe (np. niedające się usunąć poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek, zalanie i inne);
     3. jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD/DVD, mapy, plansze itd. uczeń musi je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD/DVD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
      1. W razie zniszczenia, zagubienia bądź niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice lub prawni opiekunowie ucznia mają obowiązek zapłacić cenę zniszczonego podręcznika widniejącą w bazie bibliotecznej oraz koszty przesyłki. Zapłaty dokonują na wskazane przez szkołę konto i dokonują opisu przelewu, zgodnie z otrzymaną informacją od bibliotekarza lub wychowawcy. 
      2.  Oceny stanu podręcznika pod kątem jego dalszego użytkowania dokonuje bibliotekarz  w porozumieniu z wychowawcą danej klasy, a w szczególnych przypadkach w porozumieniu z dyrektorem szkoły.  Jeżeli wychowawca samodzielnie odbiera od ucznia podręczniki (np. w ciągu roku szkolnego, pod nieobecność bibliotekarza) jest zobowiązany do nieprzyjmowania egzemplarzy uszkodzonych i zniszczonych. Bibliotekarz ma prawo odmówić przyjęcia od wychowawcy podręcznika w jego mniemaniu  nienadającego się do dalszego użytku.
      3. W celu uzyskania od rodziców /bądź prawnych opiekunów/ ucznia zwrotu kosztów uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych bibliotekarz przekazuje uczniowi i wychowawcy informację o nieprzyjęciu materiału bibliotecznego i podaje cenę oraz konto do zapłaty. Uczeń i wychowawca są zobowiązani poinformować rodzica lub prawnego opiekuna. 
      4. W przypadku braku zapłaty za uszkodzone, zniszczone lub niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne szkoła potraktuje sprawę jako celowe niszczenie mienia i działanie na niekorzyść placówki i może podjąć dalsze kroki prawne z powiadomieniem policji lub wstąpieniem na drogę sądową włącznie.

      

     1. Przepisy końcowe
      1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
      2. Decyzje w kwestiach zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
      3. Wychowawca zobowiązany jest do zapoznania uczniów oraz ich rodziców, prawnych opiekunów, z zasadami korzystania z podręczników i materiałów edukacyjnych.
      4. Rodzice i opiekunowie prawni potwierdzają znajomość regulaminu własnoręcznym podpisem i przyjmują zasady odpowiedzialności finansowej z niego wynikające.
      5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych