• Historia szkoły

    • 1950
     • {#1084}

      Pierwsze kroki

      Pomysł budowy szkoły podstawowej na Klimzowcu narodził się w 1950 roku. Były to czasy powojennego entuzjazmu i wiary w szybką odbudowę zniszczonego wojną kraju, nadgonienia utraconego przez zawieruchę wojenną czasu. Powstanie szkoły było także częścią szerszego planu władzy ludowej, polegającej na wyrównywaniu szans edukacyjnych niższym warstwom społeczeństwa, w szczególności robotnikom i ich dzieciom. Klimzowiec zaś był klasyczną dzielnicą robotniczą, zatem uwarunkowania ideologiczne zadecydowały o powstaniu szkoły w tym rejonie miasta.

    • 1955
     • Rozpoczęcie budowy szkoły

      Po roku, w 1951, skompletowano dokumentację i trzeba było kolejnych 12 miesięcy by sporządzono plany. Na przystąpienie do realizacji projektu trzeba było czekać do roku 1955, kiedy to rozpoczęto budowę szkoły.

    • 23.10.1956
     • Otwarcie szkoły

      Otwarcie szkoły

      Budowę zakończono z opóźnieniem w październiku 1956 roku. Uroczyste otwarcie nowopowstałej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie nastąpiło 23 października 1956 roku, kiedy to rozpoczęła ona oficjalną działalność, stając się trwałym elementem krajobrazu edukacyjnego Chorzowa.

     • Innowacyjność

      Od samego początku szkoła aktywnie uczestniczyła w życiu oświatowym, podejmując działania innowacyjne wprowadziła eksperymentalne metody nauczania w szeregu klasach już w 1958 roku. W następnym roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci klas siódmych. W ciągu kolejnych dekad szkoła doskonaliła swój program dydaktyczno – wychowawczy, rozbudowywała bazę dydaktyczną tak w zakresie pracowni, jak i zakresie środków dydaktycznych oraz sukcesywnie powiększała biblioteczny księgozbiór.

     • Wysoki poziom kształcenia

      Wysoki poziom kształcenia

      Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w Szkole Podstawowej nr 2 skompletowano kadrę nauczycielską, której praca przez następne trzydzieści lat decydowała o poziomie nauczania. Ich praca i poświęcenie decydowała o tym, że kolejne roczniki młodzieży opuszczały mury szkoły wyposażone w solidny zasób wiedzy. Fakty te potwierdzała powszechna opinia o szkole.

     • Sukcesy tetralne

      Życie szkoły odmierzane kolejnymi inauguracjami roku szkolnego wypełnione było intensywną działalnością. Jeszcze w latach pięćdziesiątych w teatrzyku szkolnym dokonano adaptacji scenicznej „Balladyny” Juliusza Słowackiego, a w 1960 roku „Placówki” Bolesława Prusa.

     • Działalność harcerska

      Z ruchem harcerskim szkoła była związana od początku swego istnienia. Pierwsza drużyna harcerska powstała w szkole już w 1956 roku. Inną jakość działalności harcerskiej nadało powstanie w Szkole Podstawowej nr 2 szczepu „Tropiciele przeszłości im. Józefa Lompy” w 1971 roku. 

    • 1977- 1979
     • Współpraca z zagranicą

      W latach siedemdziesiątych szkoła nawiązała kontakty z zagranicą i rozpoczęła wymianę młodzieży z czechosłowackim Frydkiem – Mistkiem, a dwa lata później 1979 roku współpraca z niemieckim Merseburgiem, przeniesiona została na poziom rady pedagogicznej, zaowocowała wizytą w szkole niemieckich nauczycieli tego miasta. Przygotowania do uroczystości dwudziestopięciolecia istnienia szkoły zostały zakłócone przez wprowadzenie stanu wojennego.

     • Aktywność w środowisku lokalnym

      Aktywność w środowisku lokalnym

      Dopiero pięć lat później świętowano obchody kolejnej okrągłej rocznicy funkcjonowania szkoły. W latach dziewięćdziesiątych, na fali reform ustrojowych i nowego otwarcia, Szkoła Podstawowa nr 2 aktywnie włączyła się w zagospodarowywanie nowych możliwości powstałych po przełomie. Organizowano wycieczki zagraniczne dla młodzieży na przykład do Danii czy Austrii, uczestniczono w rajdach szkół samorządowych, przeprowadzano akcje: „Sprzątanie świata” czy „Dzień Ziemi” czy tworzono imprezy środowiskowe promujące kulturę regionu jak na przykład: „Klimzowiec jest fajny i już” czy „Śląskie śpiywki i godki szkolniyj czylodki”.

     • Ciągły rozwój i modernizacja szkoły

      W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych podjęto w szkole szereg inwestycji zmodernizowano sale lekcyjne oraz wyposażono szkołę w pierwszą pracownię komputerową. Rozwój szkoły potwierdzany był bogatą działalnością innowacyjną nauczycieli na przykład w zakresie regionalizmu.

    • 1.09.1999
     • Powstanie Gimnazjum

      Powstanie Gimnazjum

      Decyzją Rady Miasta Chorzowa, zgodnie z zasadami reformy edukacji, w budynku szkoły od 1 września 1999 roku powstała nowo zaprojektowana instytucja w ustroju szkolnym naszego państwa – gimnazjum, zaś Szkoła Podstawowa nr 2 podlega od tego dnia procesowi powolnego wygaszania. Zmiana instytucjonalna nadała szkole nowego impetu i sił witalnych i zbiegła się z wymianą pokoleniową grona pedagogicznego. Trzy lata później w czerwcu 2002 roku gimnazjum opuścił pierwszy rocznik absolwentów, cykl nauczania w nowej jakościowo szkole dobiegł końca. Gimnazjum nr 2 jako spadkobierca tradycji Szkoły Podstawowej nr 2 kontynuuje działalność dydaktyczno – wychowawczą wypracowaną przez dziesięciolecia istnienia poprzedniczki.

     • Tradycje szkoły

      Olbrzymi potencjał twórczy drzemiący w gronie pedagogicznym i zakrojona na szeroką skalę działalność nauczycieli szybko wzbogaciła  dorobek placówki. Do tradycji przeszły liczne konkursy i imprezy otwarte na środowisko lokalne, taki jak: Miejski Konkurs Interdyscyplinarny „Mój Chorzów”, Miejski Konkurs Plastyczny „Cztery pory roku”, Konkurs Bożonarodzeniowy „Nieść radość wszystkim wokół”, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Festyn Środowiskowy „Rodzice – Dzieciom, Szkoła – Dzieciom”. Swoich wiernych fanów ma „Jesienny Antydepresyjny Wieczór Kabaretowy”, Rajd „Dwójki”, jak i pokazy taneczne w ramach „Roztańczonej Szkoły”, które gromadzą wielu gości na co dzień nie związanych z placówką.

     • Niektóre certyfikaty

      Uczniowie mogli i mogą rozwijać się wszechstronnie. Mieliśmy wśród naszych uczniów członków Rady Ambasadorów przy Zgromadzeniu Ogólnym Dzieci ONZ. Są uczniowie i już dziś absolwenci systematycznie włączający się w akcje Polskiej Akcji Humanitarnej, co zaowocowało otrzymaniem przez szkołę certyfikatu „Szkoły Humanitarnej” oraz certyfikatu „Szkoła lokalna działa globalnie”, a także uzyskaniem materialnej pomocy dla dzieci w postaci darmowych obiadów finansowanych z fundacji PAH „Pajacyk”. W ostatnich latach zacieśniła się współpraca szkoły z Amnesty International, stąd m.in. coroczna organizacja w placówce Maratonów pisania listów  o uwolnienie więźniów sumienia. Szkoła stara się dbać zarówno o ducha, jak i ciało naszych wychowanków, stąd silny nacisk na działania związane z edukacją zdrowotną, liczne godziny SKS-u, możliwość wybrania przez uczniów dwóch fakultatywnych godzin WF-u zgodnych z ich zainteresowaniami, czy też autorski projekt klasy tanecznej. Przez osiem lat w naszej placówce działała świetlica środowiskowa „Chatka” dająca opiekę i możliwość pożytecznego i ciekawego spędzenia czasu uczniom w godzinach popołudniowych.

     • Współpraca miedzynarodowa

      Z różną intensywnością funkcjonowała współpraca międzynarodowa. I tak nasi wychowankowie mogli się spotkać z młodzieżą z Czech, Włoch, Niemiec, Francji, Rumunii. A obecnie w ramach programu Socrates-Comenius w latach 2014-2016 współpracujemy, aż z siedmioma europejskimi krajami. Nie dziwi więc różnorodność języków obcych jakich uczniowie mogą się u nas uczyć. Obecnie są to aż cztery języki do wyboru: angielski, francuski, niemiecki i włoski.

     • Inne certyfikaty

      Szkoła chętnie podejmuje działania mogące przyczynić się do poprawy jakości jej pracy. Zaowocowały one m.in. tytułem „Szkoła z klasą”, „Otwarta szkoła”, jak również uzyskaniem certyfikatu „Szkoły Promującej Zdrowie” i Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008. Staramy się pozyskiwać środki unijne na zajęcia dodatkowe dla uczniów, co zaowocowało w ostatnim czasie działalnością w szkole Akademii Kluczowych Kompetencji Batorego, w ramach której funkcjonują zarówno zajęcia wyrównawcze, jak i rozwijające zainteresowania uczniów.

    • 2.06.2005
     • Nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II

      Ważnym momentem w życiu szkoły był wybór patrona. 2 czerwca 2005 roku Uchwałą Rady Miasta szkoła otrzymała imię Jana Pawła II, którego słowa są światłem dla naszej pracy na dalsze lata:

      Proszę Was…

      Abyście nigdy nie znużyli się, nie zwątpili, nie zniechęcili”

    • 1.09.2017
     • Przekształcenie w Szkołę Podstawową

      Przekształcenie w Szkołę Podstawową

      Zgodnie z Reformą edukacji od 1.09.2017 r. jesteśmy znowu Szkołą Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie

 • Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Pawła II w  Chorzowie    

   ul. Sportowa 4, 41-506 Chorzów 

  www.spnr2.pl       tel.:32 2411 653  

  brak danych